Søg
Close this search box.

NY ARBEJDSTIDSLOV

Læs mere om hvad den nye arbejdstidslov kommer til at betyde for jer

Ny arbejdstidslov

Få klarhed over hvad den nye arbejdstidslov betyder for jer

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget ændringer til arbejdstidsloven som bl.a. betyder, at arbejdsgivere får pligt til at indføre et system, der gør det muligt at måle den enkelte medarbejders daglige arbejdstid.

Arbejdstidsreglerne indebærer bl.a. at:

  • Man ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i snit over fire måneder
  • Man mindst skal have 11 timers sammenhængende hvile om dagen
  • Man har ret til mindst et fridøgn om ugen


Lovændringen træder i kraft 1. juli 2024 og kan læses i sin helhed på følgende side – Folketingstidende.dk

Der er som udgangspunkt ikke nogen præcisering af, hvilket system virksomheder skal anvende til tidsregistrering for medarbejderne – “objektivt, pålideligt og tilgængeligt system” – men der er alligevel en række krav, man skal opfylde som arbejdsgiver – herunder bl.a.:

  • Registreringerne skal være tilgængelige for medarbejderen
  • Man har pligt til at sikre backup af registreringerne 5 år tilbage

Formålet med implementering af ændringerne til arbejdstidsloven er bl.a.:

  • Beskyttelse af medarbejderne i forhold til korrekt afregning af overarbejde og betalt frihed.
  •  Skabe grundlag for dialog imellem arbejdsgiver og medarbejder vedr. arbejdstid og -miljø.
  •  Sikre, at virksomheden overholder gældende arbejdstidsregler

Hvis en medarbejder har fast arbejdstid, vil det være tilstrækkeligt, at kun afvigelser til arbejdstiden registreres, eksempelvis overarbejde, afspadsering, sygdom, ferie m.v.

Alle medarbejdere skal i princippet registrere tid fra og med 1. juli 2024 – det gælder både timelønnede og funktionærer.

Undtaget herfor er dog selvtilrettelæggere, som er medarbejdere med selvtilrettelægende arbejdsforhold med et tillæg til sin kontrakt der tydeligt fritager medarbejderen fra bestemmelser om bl.a. maksimal arbejdstid, hviletid og natarbejde. 

Sanktionsmuligheder

Myndighederne har med ændringen af arbejdstidsloven ingen umiddelbare sanktionsmuligheder overfor virksomhederne, såfremt de ikke opfylder kravene til loven. Men i en evt. sag om overtrædelse af  hvile- arbejdstidsreglerne, vil virksomhederne stå svagt, såfremt de ikke har efterkommet lovkravet om tidsregistrering.

Såfremt man ikke allerede har en proces om tidsregistrering p.t., kan NAV-Vision være behjælpelig med at implementere en løsning der understøtter arbejdsgiveres pligt ift. tidsregistrering.

Løsningsmuligheder

Udover kravet om et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt registreringssystem”, så stilles der ikke nogle konkrete krav til hvilket system man anvender til tidsregistreringen.

Man kan således både anvende manuelle systemer i form af fx. fysiske timesedler, men man kan naturligvis også indføre digitale løsninger af forskellig art hvis ellers man blot sikrer sig at de lever op til kravene i den nye arbejdstidslov.

NAV-Vision anbefaler naturligvis at der implementeres digitale løsninger som gør både den daglige proces omkring tidsregistreringerne mere effektive, og gør både tilgængeligheden og opbevaringsmulighederne nemmere at håndtere.

Omfanget af medarbejdere der skal tidsregistrere hos virksomhederne vil naturligvis variere, ligesom der kan være forskellige teknologier der med fordel kan anvendes til at understøtte registreringerne.

Microsoft Dynamics NAV & Business Central – Sagsmodul / Timeseddel

Anvender man Microsoft Dynamics NAV og/eller Business Central har man mulighed for at anvende sagsmodulet til opsamling af tidsregistreringerne. Registerringerne kan enten foretages direkte i en sagskladde eller man kan anvende timesedler i løsningen. Man skal dog være opmærksomme på at denne løsning kræver at alle brugere, som skal tidsregistrere, skal have en Microsoft Dynamics NAV/BC licens og adgang til systemet.

Jobmanager – tillægsmodul

Hvis man allerede anvender tillægsmodulet JobManager til Microsoft Dynamics NAV og/eller Business central har man også mulighed for at udbygge denne løsning til også at omfatte de nye medarbejdere der skal tidsregistrere. I en periode frem til 31.12.2024 kører der således også en Jobmanager kampagne på tidsregistreringsbrugere der “kun” skal registrere på én IPO. En forudsætning for anvendelse af denne kampagne er dog også at alle medarbejdere har en NAV/BC licens og at Jobmanager versionen opdateres til sidste nye version 1.35 som forventes frigivet i marts 2024.

Anvender man ikke allerede Jobmanager har man naturligvis også mulighed for at tilkøbe denne løsning og implementere den fra ny.

Excel – regneark

 Har man et meget simpelt behov og et begrænset antal medarbejdere vil man i princippet også blot kunne anvende en Excel baseret løsning til opsamling af de nødvendige tidsregistreringer.

Microsoft Power Apps eller øvrige eksterne apps

Der findes naturligvis mulighed for at anvende Microsoft Power Apps eller andre eksterne apps fra 3. parts udbydere af fx. lønsystemer eller andre tidsopsamlingssystemer.

Microsoft Power BI til opfølgning på 48-timers reglen ?

Det er stadig et krav, at arbejdsgiverne skal sikre, at der ikke sker brud på 48-timers reglen. Det vil sige, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer/uge i gennemsnit over en periode på 4 mdr. Denne kontrol kan man fx. håndtere ved hjælp af en Microsoft Power BI løsning.

Ønskes yderligere information

Vi opfordrer jer til at tage kontakt til vores konsulentchef Ole Husted for en dialog om jeres situation og muligheder i forhold til den nye arbejdstidslov.

Ole Husted

Konsulentchef